ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN DUMOR

 

Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid

 

Lid 1:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

afnemer : iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die in de uitoefening van een beroep of bedrijf zaken afneemt van DUMOR;

dag : kalenderdag;

DUMOR : Dumor International B.V., ingeschreven in de KvK onder nummer 17233493;

overeenkomst : iedere overeenkomst die tussen DUMOR en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

product : ieder op grond van de overeenkomst door DUMOR aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product.

voorwaarden : deze algemene voorwaarden

 

Lid 2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DUMOR en een afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Lid 3

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Lid 4

Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. DUMOR en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Lid 5

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

 

Artikel 2 - Het aanbod

 

Lid 1

Ieder aanbod van DUMOR, op haar website dan wel anderszins, is vrijblijvend.

 

Lid 2

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DUMOR niet.

 

Lid 3

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs inclusief belastingen tenzij anders overeengekomen, de eventuele kosten van aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst, de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

 

Lid 4

Aangeboden levertijden zijn slechts indicatief, tenzij anders overeengekomen. Vertraging in de levering zal in geen geval aan de afnemer het recht op ontbinding geven.

 

Artikel 3 - De overeenkomst

 

Lid 1

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment dat nadat de afnemer reageert op een aanbod van DUMOR, DUMOR een uitdrukkelijke opdrachtbevestiging stuurt. Indien de afnemer langs elektronische weg op het aanbod heeft gereageerd, bevestigt DUMOR onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

Lid 2

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten.

 

Artikel 4 - Prijs

 

Lid 1

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.

 

Lid 2

In afwijking van het vorige lid kan DUMOR producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar DUMOR geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

Lid 3

In het aanbod wordt uitdrukkelijk vermeld of de aangeboden prijs incl. of excl. btw is. Indien dat niet het geval is, is de prijs excl. btw. Wanneer een afnemer uit België een product of dienst van DUMOR aankoopt, wordt 0% btw in rekening gebracht in verband met intracommunautaire leveringen o.b.v. artikel 138 EU BTW richtlijn 2006/112/EC.

 

Artikel 5 - Betaling

 

Lid 1

Tenzij anders overeengekomen dienen door afnemer verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het plaatsen van een order te worden voldaan op het door DUMOR opgegeven rekeningnummer.

 

Lid 2

DUMOR heeft het recht om vooraf een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is DUMOR gerechtigd vooruitbetaling van afnemer te verlangen, bij gebreke waarvan DUMOR niet tot levering zal overgaan.

 

Lid 3

Bij overschrijding van de betalingstermijn is DUMOR gerechtigd een vertragingsrente van 3% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

 

Lid 4

Indien de afnemer in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan heeft DUMOR het recht om zijn volledige kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan afnemer in rekening te brengen, met een minimum van € 500 excl. btw.

 

Lid 5

De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan DUMOR verschuldigde.

 

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

 

Lid 1

Alle door DUMOR in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van DUMOR totdat afnemer alle verplichtingen uit de met DUMOR gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

 

Lid 2

Door DUMOR geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

Lid 3

De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van DUMOR veilig te stellen.

 

Lid 4

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om DUMOR daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

Lid 5

In het geval DUMOR zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan DUMOR en door DUMOR aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DUMOR zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 7 - Levering en uitvoering

 

Lid 1

Als plaats van levering geldt in beginsel het adres van de afnemer dat gekoppeld is aan zijn Kamer van Koophandel inschrijving (in Nederland) of aan zijn inschrijving in het Belgisch handelsregister.

 

Lid 2

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal DUMOR zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen.

 

Lid 3

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust vanaf het moment dat DUMOR deze ter bezorging aan de gecontracteerde vervoerder/bezorger ter bezorging overdraagt op afnemer.

 

Artikel 8 - Reclame

 

Lid 1

Afnemer is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.

 

Lid 2

Eventuele gebreken aan het geleverde dienen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling bij DUMOR te worden gemeld. Binnen die termijn wordt de afnemer geacht het geleverde normaal te (kunnen) hebben gebruikt en beoordeeld. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

Lid 3

Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.

 

Lid 4

Wanneer de afnemer het geleverde terugstuurt aan DUMOR zal DUMOR bij ontvangst een ontvangstbevestiging sturen aan de afnemer. Indien afnemer binnen twee kalendermaanden te rekenen vanaf de datum van deze ontvangstbevestiging het geleverde niet ophaalt, dan wel aanspraak maakt op retournering daarvan, dan wordt de afnemer geacht afstand van zijn eigendomsrecht te hebben gedaan en neemt DUMOR het eigendomsrecht over, zonder dat de afnemer aanspraak kan maken op enige vergoeding en/of terugbetaling van de koopsom.

 

Artikel 9 - Conformiteit en fabrieksgarantie

 

Lid 1

DUMOR staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De beoordeling of de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst wordt verricht door door DUMOR aangewezen personen. DUMOR staat niet verder in dan voor vervanging van defecte onderdelen.

 

Lid 2

Afnemer kan aanspraak maken op de door de producent van de producten eventueel geboden fabrieksgarantie.

 

Lid 3

Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop DUMOR geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport aan afnemer.

 

Lid 4

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, waaronder begrepen demontage van het geleverde.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 

Lid 1

DUMOR is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Lid 2

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DUMOR aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan DUMOR toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

Lid 3

Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van DUMOR jegens afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per geleverde zaak of verrichte dienst beperkt tot het daadwerkelijk door afnemer aan DUMOR betaalde factuurbedrag voor de desbetreffende geleverde zaak inclusief verzendkosten of de verrichte dienst.

 

Lid 4

DUMOR is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat DUMOR is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 11 - Vrijwaring

 

Lid 1

De afnemer vrijwaart DUMOR voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DUMOR toerekenbaar is.

 

Lid 2

Indien DUMOR uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden DUMOR zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DUMOR, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DUMOR en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

 

Artikel 12 - Overmacht

 

Lid 1

DUMOR is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

Lid 2

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop DUMOR geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DUMOR niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. DUMOR heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat DUMOR zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Lid 3

DUMOR kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht en geschillen

 

Lid 1

Op overeenkomsten tussen DUMOR en de afnemer waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

Lid 2

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van DUMOR.

 

Artikel 14 - Wijziging voorwaarden

 

DUMOR behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Afnemer wordt geadviseerd om regelmatig de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Printfinishing made easy !

Dumor! is a global supplier of innovative, smart and value for money printfinishing equipment geared towards the digital finishing world! All the Dumor! products are stocked in Europe and sold by a wide spread dealer network around Western, Eastern -Europe and the Middle East.

Copyright © 2019 Dumor International bv. All right reserved